Otsedemokraatia edendamise sihtasutuse
Terve Rahvas
põhikiri

1. Nimi ja asukoht

1.1. Sihtasutuse nimeks on Otsedemokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas ehk lühendina SA Terve Rahvas, nime ingliskeelseks tõlkeks on “Foundation for Direct Democracy” (edaspidi Sihtasutus).

1.2. Sihtasutuse asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.3. Sihtasutus tegutseb sihtasutuste seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.

2. Sihtasutuse missioon

2.1. Sihtasutuse missioon on taastada Eesti Vabariigi esimestes põhiseadustes ettenähtud rahvaalgatuse ja rahva algatusel toimuva rahvahääletuse institutsioonid.

3. Sihtasutuse eesmärk

3.1. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on rahva poolt algatatavate õiguslikult siduvate rahvahääletuste võimaluse taastamine Eesti põhiseaduses ja seadustes.

3.2. Oma eesmärkide täitmiseks Sihtasutus:

3.2.1. Töötab välja rahvahääletusega seonduvad põhiseaduse, muude seotud seaduste ja määruste muutmise ettepanekud ning taotleb vastavate eelnõude algatamist Riigikogus;

3.2.2. Töötab välja rahvahääletuse läbiviimise korra ning arutab selle läbi kõikide Eesti erakondadega ja asjast huvitatud kodanikeühendustega.

3.2.3. Kogub vahendeid oma eesmärkide elluviimiseks;

3.2.4. Korraldab seminare, koolitusi, infopäevi jt üritusi;

3.2.5. Annab välja temaatilisi raamatuid jt kirjutisi;

3.2.6. Kogub ning süstematiseerib eesmärkide täitmisega seonduvat informatsiooni ning oskusteavet Eestist ja teistest riikidest;

3.2.7. Korraldab kampaaniaid rahvaalgatuse ja –hääletuse vajalikkuse ja võimaluste selgitamiseks;

4. Sihtasutuse vara

4.1. Sihtasutusele vara üleandmise kord

4.1.1. Sihtasutusele üleantav raha kantakse Sihtasutuse arvelduskontole.

4.1.2. Sihtasutusele üleantav muu vara antakse üle Sihtasutuse juhatuse valdusesse ning vara üleandmise kohta koostatakse vastav leping ja vara üleandmisevastuvõtmise akt.

4.1.3. Vara üleandmisega loobub vara üleandja Sihtasutuse kasuks igasugustest õigustest üleantud varale.

4.1.4. Vara üleandmisega ei ole lubatud siduda Sihtasutuse poolt võetavaid kohustusi, mis ei ole kooskõlas Sihtasutuse eesmärkidega või annavad vara üleandjale mingeid eelistusi teiste soodustatud isikutega võrreldes.

4.2. Vara kasutamise ja käsutamise üldine kord

4.2.1. Vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab Sihtasutuse juhatus kooskõlas Põhikirja ja seadusega.

4.2.2. Vara kasutatakse ja käsutatakse otseselt Sihtasutuse Põhikirjast tulenevate eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutuse eesmärkidega kooskõlas võib vara kasutada ja käsutada seadusega piiramata ulatuses majandustegevuseks. Majandustegevusest saadavaid tulusid kasutatakse üksnes Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks.

4.2.3. Vara võib kasutada sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate töötasuks.

4.2.4. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada Sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2.5. Sihtasutus ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- ega usaldusühingut.

4.3. Vara kasutamine ja käsutamine eesmärkide saavutamiseks

4.3.1. Toetusi ja muid väljamakseid Sihtasutuse varast põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehakse soodustatud isikutele Sihtasutuse juhatuse otsuse alusel kas soodustatud isiku põhjendatud taotluse alusel või Sihtasutuse omal algatusel. Juhatuse otsus väljamaksete tegemise kohta peab olema motiveeritud ja väljamaksmine põhjendatud.

4.3.2. Vara kasutamise ja käsutamise täpsema korra, sealhulgas toetuste ja muude väljamaksete väljamaksmise alused ja korra, kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

4.4. Vara jaotamine sihtasutuse lõpetamise korral

4.4.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist võlausaldajatele, kes ei esitanud oma nõuet Sihtasutuse vastu, antakse alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

4.4.2. Vara ei anta üle enne viie kuu möödumist likvideerimisteate avaldamisest.

5. Sihtasutuse juhtimine

5.1. Üldised alused

5.1.1. Sihtasutusel on Nõukogu ja Juhatus.

5.1.2. Sihtasutuse raamatupidamist kontrollib ning majandusaasta aruande kinnitamise otsustab nõukogu.

5.2. Nõukogu

5.2.1. Sihtasutuse nõukogu on kolme kuni kaheteistkümneliikmeline. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

5.2.2. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

5.2.3. Nõukogu määravad ja kutsuvad tagasi Sihtasutuse asutajad või nende õigusjärglased. Nõukogu määramisel ja tagasikutsumisel on vajalik kolme neljandiku (¾) sihtasutuse asutajate või nende õigusjärglaste kirjalik nõusolek.

5.2.4. Nõukogu pädevus

5.2.4.1. Nõukogu määrab ja kutsub tagasi Sihtasutuse juhatuse.

5.2.4.2. Nõukogu määrab juhatuse tasustamise korra vastavalt Sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.2.4.3. Nõukogu määrab ja kutsub tagasi Sihtasutuse audiitori.

5.2.4.4. Nõukogu määrab audiitori tasustamise korra vastavalt Sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.2.4.5. Nõukogu muudab Sihtasutuse põhikirja, juhul kui on ilmnenud asjaolusid, mis takistavad Sihtasutusel oma eesmärk täita või kui põhikiri ei ole kooskõlas seadustega.

5.2.4.6. Nõukogu annab nõusoleku juhatusele osaluse omandamiseks ja lõpetamiseks äriühingus ning kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks.

5.2.4.7. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

5.2.4.8. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist vähemalt üks kord kvartalis.

5.2.5. Nõukogu koosolek

5.2.5.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

5.2.5.2. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

5.2.5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest .

5.2.5.4. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

5.2.5.5. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.

5.2.5.6. Nõukogu koosoleku otsus(ed) on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

5.2.5.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

5.2.5.8. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

5.2.6. Nõukogu liikmele võib maksta tasu vastavalt tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.2.7. Nõukogu liikmete tasustamise korra määravad Sihtasutuse asutajad või nende õigusjärglased vastavalt Sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.3. Juhatus

5.3.1. Sihtasutuse juhatus on ühe kuni kolme liikmeline. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

5.3.2. Juhatus juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatusel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

5.3.3. Juhatuse määrab ja kutsub tagasi Sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida.

5.3.4. Juhatuse tasustamise korra määrab nõukogu vastavalt Sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.3.5. Juhatuse ülesanded:

5.3.5.1. Sihtasutuse töö korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

5.3.5.2. Sihtasutuse raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusandlusele;

5.3.5.3. Sihtasutuse esindamine ja tema nimel lepingute sõlmimine, mis on vajalikud Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;

5.3.5.4. Sihtasutuse töötajate valimine ja töölepingute sõlmimine;

5.3.5.5. Teavituse korraldamine Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks vajalike rahaliste vahendite hankimiseks;

5.3.5.6. Muud Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks ja seadusega sätestatud vajalikud tegevused.

6. Sihtasutuse lõpetamine

6.1. Sihtasutus lõpetab oma tegevuse pärast eesmärkide saavutamist.

6.2. Sihtasutuse võib lõpetada:

6.2.1. Nõukogu otsusega, kui otsuse poolt hääletasid kõik nõukogu liikmed;

6.2.2. Asutajate otsusega, juhul kui selle poolt olid kõik asutajad

6.2.3. Muudel seadusega sätestatud tingimustel.

6.3. Vara jaotamine sihtasutuse lõpetamise korral on sätestatud põhikirja punktis 4.4.

7. Muud sätted

7.1. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.